Iglesia Jesucristo Rey - Dean Funes 1080 - Córdoba - (5000) - Argentina - Tel. +54 (351) 422-0865